post-title Euro zamiast korony, czyli walutowa rewolucja

Euro zamiast korony, czyli walutowa rewolucja

Euro zamiast korony, czyli walutowa rewolucja

 SŁOWACJA W UNII EUROPEJSKIEJ 

Wieloletnie starania Słowacji o przystąpienie do UE zostały uwieńczone podpisaniem traktatu akcesyjnego w Atenach 16 kwietnia 2003 roku. Na jego mocy, licząca wówczas 15 krajów wspólnota europejska, 1 maja 2004 roku powiększyła się o 10 nowych państw członkowskich. W ich gronie, poza Słowacją, znalazły się m.in. Polska, Czechy i Węgry.

Przystępując do UE, Słowacja zobowiązała się zastąpić swoją narodową walutę, koronę słowacką (SK), wspólnym pieniądzem – euro. Pierwsze przygotowania do tego długotrwałego i skomplikowanego procesu rozpoczęły się zresztą jeszcze zanim Słowacja została oficjalnym członkiem UE. Już w lipcu 2003 roku rząd Słowacji przyjął „Strategię wprowadzenia euro w Republice Słowackiej”, przygotowaną wspólnie przez Słowacki Bank Narodowy (NBS) oraz Ministerstwo Finansów.

W dokumencie napisano m.in., że korzyści z przyjęcia euro przeważają nad kosztami i dlatego Słowacja powinna wprowadzić nową walutę jak najszybciej; gdy tylko upora się z wypełnieniem koniecznych do spełnienia warunków, zwanych kryteriami z Maastricht. Zgodnie z nimi gospodarka kraju zainteresowanego integracją z systemem walutowym strefy euro powinna być zbudowana na solidnych fundamentach – długoterminowe stopy procentowe i ceny powinny pozostawać stabilne; stopa inflacji może najwyżej o 1,5 punktu procentowego przekraczać inflację trzech najstabilniejszych pod tym względem państw członkowskich, a deficyt finansów publicznych nie może być wysoki.

Ponadto pragnące wprowadzić euro państwo musi przez dwa lata uczestniczyć w tzw. mechanizmie kursowym ERM II, który ma na celu sprawdzenie, czy kraj jest na tyle wydajny gospodarczo, by funkcjonować bez stosowania nadmiernych wahań kursów walutowych.

Na czas uczestnictwa w ERM II – które teoretycznie jest dobrowolne, ale jednocześnie jest obowiązkowym etapem przystępowania do Eurolandu – waluta kraju aspirującego do członkostwa w unii monetarnej zostaje związana z euro według kursu uzgadnianego przez państwa operujące euro oraz te już należące do ERM II, a także przez Europejski Bank Centralny (EBC). Dopuszczalne wówczas wahania kursu waluty narodowej muszą pozostawać w ramach standardowego limitu,  wynoszącego 15% powyżej lub poniżej uzgodnionego kursu centralnego.

Jak po latach wspominał ówczesny pełnomocnik rządu Republiki Słowackiej ds. wprowadzenia euro Igor Barát, wypełnienie kryteriów z Maastricht, szczególnie obniżenie deficytu finansów publicznych i utrzymanie pożądanego, niskiego poziomu inflacji, “to były największe wyzwania polityki fiskalnej i monetarnej Słowacji”.

Konieczne okazało się również wprowadzenie nowych, wewnętrznych regulacji prawnych. W listopadzie 2007 roku Słowacja przyjęła ważną ustawę regulującą kwestie związane z zamianą walut. Na jej mocy znowelizowano wiele aktów prawnych, m.in. zapisy o Słowackim Banku Narodowym, przepisy dotyczące płatności, banków, cen oraz inwestycji. Głównym celem dokumentu było bezkolizyjne wprowadzenie euro do obiegu.

Ustawa gwarantowała, że wprowadzenie nowej waluty nie będzie mieć wpływu na ciągłość umów i innych instrumentów prawnych, które były nominowane w koronach słowackich oraz precyzowała zasady obowiązujące w czasie wymiany walut, m.in. przeliczanie kwot z korony na euro oraz ich zaokrąglanie.

Warto wspomnieć, że wszystkie słowackie akty prawne dotyczące wprowadzenia euro były konsultowane z ekspertami Komisji Europejskiej EBC. Opinie EBC nie miały mocy prawnej, jednak słowackim instytucjom bardzo na nich zależało, ponieważ zawierały cenne wskazówki co do wykładni prawa unijnego w kontekście opiniowanej regulacji krajowej.

Katarzyna Pieniądz

MP 10/2020

 

 

Bibliografia:

  1. Górska A., Lip W., Siemaszko M., Prawne i praktyczne aspekty przygotowań Słowacji do zamiany waluty krajowej na euro, via: https://www.nbp.pl/badania/seminaria_bise/SiemaszkoO.pdf
  2. Kryteria konwergencji – warunkiem wejścia do strefy euro, via: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/joining-the-euro-area/convergence-criteria/
  3. Jak na Słowacji wprowadzano euro, via: https://www.newsweek.pl/strefa-euro-jak-na-slowacji-wprowadzono-euro/s6cz19

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *