post-title Rada Klubu Polskiego

Rada Klubu Polskiego

Rada Klubu Polskiego

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Pierwsza Rada Klubu Polskiego po kongresie zebrała się w pomieszczeniach ambasady RP w Bratysławie 6 grudnia 2008 r. Prezes Ryszard Urbański podziękował wszystkim za udział w kongresie, a organizatorom za jego doskonałe przygotowanie.

Podkreślił, że zróżnicowanie poglądów, które pojawiło się podczas kongresowych dyskusji, jest dobrym znakiem, świadczącym o tym, że działalność Klubu nie jest dla jego członków obojętna. Na posiedzenia ustalono, że do statutu zostanie wprowadzone uzupełnienie, dotyczące pracy komisji rewizyjnej, która, według nowych ustaleń, powinna spotykać się obowiązkowo co najmniej raz w roku.

Wyznaczono też osoby odpowiedzialne za kontakty ze współpracującymi z Klubem  instytucjami. I tak za współpracę ze Stowarzyszeniem„Wspólnota Polska“ odpowiadać będzie Irena Zachar, z Ministerstwem Kultury RS – Romana Greguśkova, z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie“ – Katarzyna Bielik. Ponadto omówiono sprawy organizacyjne, związane ze zgłaszaniem wniosków o granty z Ministerstwa Kultury RS.

Podczas zebrania Rady Klubu ustalono też, że księgowość Klubu Polskiego będzie prowadzić A. Benešová. Elżbieta Dutková zobowiązała się do odnowienia notarialnej rejestracji Klubu Polskiego, aby mógł on być odbiorcą 2% podatku dochodowego na podstawie  prawa słowackiego. Zdecydowano, że składki członkowskie, inkasowane na podstawie Rozdziału VII, punkt 8.1. Statutu są do wyłącznej dyspozycji organizacji regionalnych lub miejscowych.

Podczas spotkania wystąpił Ryszard Zwiewka – członek Rady Rządu ds. Mniejszości Narodowych i Grup Etnicznych z ramienia Klubu Polskiego, przedstawiając informacje o jej działaniu, z których wynikało, że Rada Rządu ds. Mniejszości w roku 2008 r. odbyła 3 posiedzenia.

Zwiewka wnioskował, aby w posiedzeniach tejże Rady brał udział prezes Klubu Polskiego, ponieważ inne narodowości są reprezentowane właśnie przez prezesów swoich organizacji. Rada Klubu przyjęła wniosek i do najbliższych wyborów nowego członka Rady Rządu prezes Klubu Polskiego będzie mógł brać udział w jej posiedzeniach na podstawie upoważnienia R. Zwiewki. Prezes Urbański podziękował R. Zwiewce w imieniu Klubu za dotychczasowe reprezentowanie Klubu na posiedzeniach Rady Rządu.

Następnie redaktor naczelna „Monitora Polonijnego“ M. Wojcieszyńska przedstawiła plan tematyczny miesięcznika na rok przyszły.

Obrady Rady Klubu trwały ponad 4 godziny i, jak powiedział prezes Klubu, udało się w ich trakcie rozwiązać wiele palących spraw, głównie natury organizacyjnej.

Mariola Peruňska
Zdjęcia: Małgorzata Wojcieszyńska

MP 1/2009