post-title Nurtujące pytania przed spisem powszechnym

Nurtujące pytania przed spisem powszechnym

Nurtujące pytania przed spisem powszechnym

Przed spisem powszechnym na Słowacji zwróciliśmy się do Urzędu Statystycznego RS, by uzyskać odpowiedzi na nurtujące naszych czytelników pytania. Odpowiedzi udzieliła nam  Zuzana Štukovská z Departamentu Statystyki Obywateli.

 

Spis powszechny na Słowacji obowiązuje również obcokrajowców?

Obcokrajowców przebywających na terenie Republiki Słowackiej obowiązują te same zasady podczas spisu ludności co obywateli Republiki Słowackiej (z wyjątkiem dyplomatów i osób chronionych immunitetem). Mają one obowiązek udzielić informacji tak, jak i obywatele Słowacji.

 

W którym spisie ludności powinni wziąć udział obywatele krajów Unii Europejskiej, którzy mają stały pobyt na terenie Republiki Słowackiej i innego kraju UE? Mogą wziąć udział w spisach ludności w kilku krajach?

Obcokrajowców ze stałym pobytem czy z tzw. obvyklým bydliskom, czyli miejscem zamieszkania w danym kraju, w tym przypadku w Republice Słowackiej (miejsce zamieszkania oznacza miejsce, w którym osoba spędza czas przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi – przyp. od red. na podstawie informacji opublikowanych na stronie: http://www.stat.gov.pl/gus) obowiązuje prawo dotyczące spisu powszechnego w takim samym stopniu, co obywateli Republiki Słowackiej ze stałym pobytem w RS.

Według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady numer 763/2008 we wszystkich krajach członkowskich EU podczas spisów powszechnych ludności i mieszkań w 2011 roku sprawdzane jest tzw. miejsce zamieszkania (obvyklé bydlisko).

Miejscem zamieszkania zazwyczaj jest, choć nie musi być to regułą, miejsce stałego pobytu. Na przykład Polak, który ma stały pobyt w Polsce, może mieć miejsce zamieszkania na przykład na Słowacji albo w innym kraju UE. To oznacza, że w jednym kraju podda się spisowi jako obywatel ze stałym pobytem, w drugim, gdzie realnie przebywa, jako obywatel z miejscem zamieszkania w tym kraju.

Jeśliby obywatel poddał się spisowi w 2011 roku według zasad obowiązujących w kilku krajach UE, nadal będzie obywatelem, który ma tylko jedno miejsce zamieszkania, czyli miejsce, gdzie realnie przebywa. W jednym kraju zaliczony będzie do obywateli ze stałym pobytem, w drugim do obywateli z miejscem zamieszkania w tym kraju.

Nie ma tu więc zagrożenia, że podczas spisu ludności w kilku krajach UE powstanie grupa nowych fikcyjnych obywateli Unii. W 2011 roku po raz pierwszy przebiega spis w krajach członkowskich UE z wykorzystaniem takich samych bądź podobnych metodologii, definicji i klasyfikacji, które wpłyną na pełną spójność i porównywalność statystyk, co z punktu widzenia statystycznego ma olbrzymie znaczenie.

Uzyskane podczas spisu informacje umożliwią realne porównanie danych między krajami członkowskimi Unii, na podstawie których będzie możliwe formułowanie bardzo dokładnych celów operacyjnych i ocen osiągniętego wyniku.

 

Na podstawie spisu powszechnego ludności i mieszkań Urząd Statystyczny RS udziela informacji dotyczących narodowości zamieszkujących tereny Słowacji. W imieniu niepełnoletnich dzieci kwestionariusz wypełniają ich rodzice. Jeśli zaznaczą oni, że ich dzieci mają na przykład polską narodowość, to czy tym samym ogólna liczba osób przyznających się do polskiej mniejszości na Słowacji powiększy się o nie?

Narodowość to przynależność do narodu albo grupy etnicznej. Podczas spisu ludności obywatel zaznacza narodowość według własnej decyzji. W kwestionariuszach spisowych są wyszczególnione wszystkie mniejszości oficjalnie uznane za mniejszości narodowe na Słowacji, w tym również i polska.

Jeśli obywatel zdecyduje, że zaznaczy narodowość inną, która nie została wyszczególniona w kwestionariuszu, powinien ją zapisać słownie w formularzu. Narodowość dzieci do 15 roku życia zaznaczają rodzice. Jeśli rodzice mają różną narodowość, narodowość dzieci zapisuje się na podstawie narodowości jednego z rodziców.

W Republice Słowackiej podczas spisu ludności nie robi się różnicy między dorosłymi a dziećmi. Formularze wypełniają wszyscy obywatele. W imieniu niepełnoletnich dzieci robią to ich rodzice, a za obywatela, który sam informacji udzielić nie może, obowiązek zrobienia tego ma jego prawny opiekun, osoba bliska czy mieszkająca z nim.

Z kolei na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce, przeglądając nurtujące naszych rodaków pytania przed spisem powszechnym, natrafiliśmy na jedno, które może zainteresować naszych czytelników, posiadających polskie obywatelstwo, przebywających na terenie Słowacji i zameldowanych w Polsce. Przypominamy, że spis powszechny w Polsce trwać będzie do końca czerwca.

 

Wraz z rodziną przebywam za granicą, tutaj pracuję i  jestem zameldowany, posiadam odpowiednik polskiego PESEL, dzieci uczęszczają do szkoły, jednak nie posiadam obywatelstwa kraju, w którym przebywam. W Polsce jestem zameldowany (rodzina również).Pytanie moje brzmi: czy podlegam powszechnemu spisowi, czy też nie? Jakie są konsekwencje niepoddania się powszechnemu spisowi?

Spisowi podlegają wszystkie osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające na terenie Polski – obowiązek ten wynika z ustawy o spisie ludności i mieszkań z dn. 4.03.2010 r. Za uchylanie się od nałożonego ustawą obowiązku grozi kara grzywny (art. 23 ustawy), czego chcielibyśmy w praktyce unikać.

Ponieważ Pan i Pana rodzina jesteście zameldowani w Polsce, zachęcamy do udziału w trwającym spisie ludności i mieszkań i spisaniu się przy wykorzystaniu aplikacji internetowej. Formularze spisowe dostępne są na stronach lt;a href=“http://www.form.spis.gov.pl/“>www.form.spis.gov.pl. Zamieszczone przy pytaniach szczegółowe instrukcje pozwalają wypełnić formularz spisowy.

MP 5/2011