post-title Informacje dotyczące ślubów udzielanych przez konsula RP w RS

Informacje dotyczące ślubów udzielanych przez konsula RP w RS

Informacje dotyczące ślubów udzielanych przez konsula RP w RS

W celu zarezerwowania terminu ślubu należy przedłożyć w Referacie Konsularnym lub przesłać pod jego adresem e-mail: bratyslawa.amb.wk@msz.gov.pl albo faksem pod nr: 004212 544 13 193:

1) kserokopie obu stron ważnych dowodów osobistych lub paszportów nowożeńców;

2) kserokopie ważnych dowodów osobistych świadków (obie strony) lub ich paszportów.

Po otrzymaniu tych kopii rezerwowana jest data ślubu i wysyłany pocztą na wskazany przez narzeczonych adres formularz wniosku o zawarcie małżeństwa przed konsulem. Formularz ten po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje narzeczonych należy niezwłocznie odesłać do Referatu Konsularnego Ambasady RP w Bratysławie

Od półtora do jednego miesiąca przed planowaną datą ślubu Referat Konsularny powinien otrzymać od narzeczonych oryginały:

3) odpisów aktów urodzenia obojga narzeczonych, wydanych przez USC w Polsce nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu;

4) w przypadku osoby, która pozostawała już wcześniej w związku małżeńskim, oryginał odpisu aktu poprzedniego małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu/unieważnieniu (przez rozwód lub zgon współmałżonka lub z innych powodów).

Jeżeli takiej adnotacji nie ma, a rozwód był orzeczony za granicą, to w celu uzyskania takiej adnotacji należy najpierw przesłać do polskiego USC miejsca zawarcia (zarejestrowania) małżeństwa oryginalny odpis zagranicznego wyroku rozwodowego z klauzulą prawomocności oraz tłumaczeniem przysięgłym na język polski, występując jednocześnie (lub później) o wydanie przez tenże USC odpisu aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie i odpis ten przedłożyć w Referacie Konsularnym.

Jeżeli poprzednie małżeństwo ustało na skutek zgonu współmałżonka, a nie ma o tym adnotacji w składanym odpisie aktu małżeństwa, należy dołączyć odpis aktu zgonu współmałżonka wydany przez polski USC

Ponadto zgodnie z art. 76 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. nr 161, poz. 1741,1888) nupturienci winni złożyć zapewnienia o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa.

W tym celu należy zgłosić się osobiście w urzędzie konsularnym, w którym zawierany będzie związek małżeński, nie wcześniej niż trzy miesiące i nie później niż 30 dni przed planowaną datą ślubu i złożyć stosowne zapewnienie (stosowny wzór jest w dyspozycji każdego konsulatu). Dokument taki musi być sporządzony nie później niż 30 dni przed planowaną datą ślubu. Data na tym dokumencie świadczyć będzie o zachowaniu wspomnianego 30-dniowego terminu.

UWAGA: Niekiedy urzędy stanu cywilnego wręczają przyszłym nowożeńcom „Zaświadczenie zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa“. Zaświadczenie takie nie jest dokumentem właściwym do zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem. Jest ono przeznaczone dla obywateli polskich, którzy zamierzają to zrobić w zagranicznym urzędzie stanu cywilnego z innym obywatelem polskim lub z cudzoziemcem.

Opłata konsularna za zawarcie małżeństwa przed konsulem wynosi 500 euro. Należy ją uiścić gotówką najpóźniej w dniu ceremonii.

W dniu ślubu należy przyjść ok. 30 minut przed rozpoczęciem ceremonii. Nowożeńcy oraz świadkowie muszą mieć ze sobą ważne dowody osobiste lub paszporty. Pan młody dostarcza obrączki ślubne. W trakcie ceremonii podpisywany jest protokół o zawarciu związku małżeńskiego przed konsulem oraz oświadczenie o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa.

Te dwa dokumenty, złożone wcześniej zapewnienia oraz odpisy aktów stanu cywilnego są następnie wysyłane przez konsula do USC w Warszawie, właściwego dla rejestracji małżeństw zawartych za granicą. Na życzenie nowożeńców konsul może wydać też zaświadczenie o zawarciu związku małżeńskiego zredagowane w języku polskim, jeżeli jest to potrzebne do celów administracyjnych w Polsce, np. do przedłożenia w miejscu pracy.

Po upływie ok. jednego miesiąca nowożeńcy otrzymują pocztą (na adres zamieszkania, który wskazali we wniosku o zawarcie małżeństwa przed konsulem, lub inny adres wskazany przez nich później) trzy egzemplarze odpisu aktu małżeństwa, wpisanego do księgi małżeństw USC w Warszawie, właściwego do sporządzania aktów małżeństw zawartych przed polskim konsulem.

Jeśli zawierając małżeństwo, któryś z małżonków zmienił nazwisko, to w ciągu 3 miesięcy od daty otrzymania odpisu aktu małżeństwa musi on wymienić dowód osobisty i paszport, osoby zamieszkałe za granicą mają na to 4-miesiące.Po upływie tego okresu wspomniane dokumenty, wydane na nazwisko noszone przed zawarciem małżeństwa, tracą ważność.

 

Dodatkowe ważne informacje:

Sala ślubna może pomieścić nie więcej niż 12 osób, łącznie z nowożeńcami i świadkami, co warto wziąć pod uwagę przy planowaniu listy gości. Nie ma możliwości organizowania w urzędzie konsularnym przyjęć weselnych ani poczęstunków – praktykowany jest tylko zwyczajowy toast po ceremonii ślubnej. Szampan do toastów nowożeńcy dostarczają na swój koszt. Urząd zapewnia obsługę i kieliszki.

Akty małżeństw zawieranych przed konsulem RP w Bratysławie są sporządzane w księdze małżeństw USC w Warszawie (al. gen. Andersa 5) i tam też, w razie potrzeby, należy zgłaszać się po odpisy aktu małżeństwa.