post-title Więcej osób polskiej narodowości na Słowacji!

Więcej osób polskiej narodowości na Słowacji!

Więcej osób polskiej narodowości na Słowacji!

Podczas ubiegłorocznego spisu ludności narodowość polską zadeklarowało 3771 osób, czyli o 687 więcej niż dziesięć lat temu.

Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej opublikował 20 stycznia 2022 roku na swych stronach internetowych wstępne wyniki spisu powszechnego (słow. základné výsledky), przeprowadzonego w pierwszej połowie 2021 roku. Wśród udostępnionych danych pojawiły się m.in. te, które dotyczą narodowości, innej (drugiej) narodowości oraz języka ojczystego.

Wynika z nich, iż narodowość polską zadeklarowało 3771 osób, czyli o 687 więcej niż podczas spisu przeprowadzonego w 2011 roku (wówczas podały ją bowiem 3084 osoby). Oznacza to, iż osoby deklarujące narodowość polską stanowią 0,069% mieszkańców Republiki Słowackiej, a mniejszość polska jest szóstą pod względem liczebności mniejszością w tym państwie (po mniejszościach węgierskiej, romskiej, czeskiej, rusińskiej i ukraińskiej).

W poszczególnych słowackich powiatach (słow. okres) Polacy stanowią od 0,02% (w powiatach Gelnica, Rimavská Sobota, Skalica i Trebišov) do maksymalnie 0,34% mieszkańców (w powiecie Tvrdošín). Warto też przywołać dane z największych słowackich miast (stolic województw).

Wynika z nich, iż w Bratysławie narodowość polską (jako pierwszą) wskazało łącznie 520 osób, w Koszycach 139, w Preszowie 258, w Żylinie 103, w Bańskiej Bystrzycy 65, w Nitrze 151, w Trnawie 78, a w Trenczynie 52 osoby.

W zeszłorocznym spisie po raz pierwszy umieszczono pytanie o inną (drugą) narodowość. W formularzu spisowym określono ją jako przynależność mieszkańca do innego narodu lub grupy etnicznej, niezależnie od obywatelstwa, języka ojczystego lub języka, którym się on posługuje. W pytaniu tym narodowość polską wskazało 1511 osób.

Z kolei język polski jako ojczysty zadeklarowało 3821 osób, czyli 0,070% Republiki Słowackiej. Należy w tym miejscu dodać, iż we wstępnych wynikach z ubiegłorocznego spisu powszechnego, nie podano jeszcze danych, dotyczących płci obywateli w odniesieniu do poszczególnych mniejszości oraz w odniesieniu do deklarowanego przez nich języka ojczystego.

Nie zaprezentowano również szczegółowych informacji dotyczących obywatelstwa, stąd też nie wiadomo, ile osób, które zadeklarowały podczas spisu polską narodowość, legitymuje się posiadaniem polskiego obywatelstwa. Szczegółowe wyniki (słow. rozšírené výsledky) z ostatniego spisu mają być opublikowane w kolejnych miesiącach 2022 roku.

Zaprezentowane w styczniu br. wstępne wyniki spisu świadczą o tym, iż słowacka Polonia nadal odnawiana i wzmacniana jest przez napływy nowych emigrantów. Pokazują to także dane dotyczące liczby cudzoziemców zatrudnionych na Słowacji, które każdego miesiąca publikowane są przez Główny Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny (słow. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny).

Pozwala to spoglądać z optymizmem na przyszłość tej niewielkiej polskiej diaspory, m.in. dlatego, iż (zgodnie z jednym z praw asymilacji Ottona Bauera) „zbiorowości stale odnawiane przez nowych emigrantów asymilują się wolniej od tych, które tego dopływu są pozbawione”. Ponadto dane uzyskane podczas spisu, a zwłaszcza z odpowiedzi na pytanie o inną (drugą) narodowość, to z pewnością znaczący sukces poprzedzającej go kampanii społecznej Klubu Polskiego.

Składały się na nią (wspomniane na łamach „Monitora”) krótkie filmiki z wypowiedziami Polaków mieszkających na Słowacji i Słowaków polskiego pochodzenia, udostępniane przed spisem na portalu społecznościowym Facebook oraz na portalu YouTube, a także zachęcanie do użycia specjalnej nakładki na zdjęcie profilowe w mediach społecznościowych z hasłem: Aj ja som Poliak / Aj ja som Poľka! lub Ja som aj Poliak / Ja som aj Poľka!

Michał Lubicz Miszewski

MP 3/2022

 

Ze wstępnymi wynikami spisu powszechnego można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego Republiki Słowackiej (Štatistického úradu Slovenskej republiky) w zakładce Obyvatelia – Základné výsledky, zob. na: https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/SR/SK0/SR

Dane dotyczące obywatele Polski zatrudnionych na Słowacji w latach 2004-2022 są dostępne pod linkiem: http://www.upsvar.sk/statistiky/zamestnavanie-cudzincov-statistiky.html?page_id=10803