post-title Bezpłatne studia podyplomowe

Bezpłatne studia podyplomowe

Bezpłatne studia podyplomowe

Szanowni Państwo Nauczyciele szkół organizacji Polaków oraz szkół w systemie oświaty kraju zamieszkania,

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza Państwa do udziału w bezpłatnych studiach podyplomowych.

Zlecenie realizacji studiów planuje się następującym uczelniom: 

1) studia nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jak drugiego przedmiotu:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 • Uniwersytet w Białymstoku,
 • Uniwersytet Rzeszowski.

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia nadające kwalifikacje do nauczania języka polskiego jako drugiego przedmiotu obowiązana jest spełnić następujące warunki:

 • posiada stopień magistra oraz
 • jest absolwentem studiów pierwszego i drugiego stopnia  (lub jednolitych magisterskich) kierunku, na którym uzyskała kwalifikacje do nauczania pierwszego przedmiotu w szkole.

 

Studia obejmują od 360 do 380 godzin dydaktycznych, w tym 90 godzin praktyk (w zależności od uczelni). Prowadzone są zdalnie.

  

2) studia doskonalące wiedzę i umiejętności w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego/odziedziczonego:

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • Uniwersytet Śląski,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doskonalące obowiązana jest spełnić następujące warunki:

 • posiadać stopień magistra oraz
 • posiadać przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym.

 

Studia obejmują od 200 do 240 godzin dydaktycznych (w zależności od uczelni).Prowadzone są zdalnie.

 Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów przewidzianych w programie studiów, uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów oraz zaliczenie praktyki w przypadku studiów nadających kwalifikacje.

 Uruchomienie studiów na danej uczelni będzie możliwe pod warunkiem zrekrutowania grupy liczącej co najmniej 25 osób. W przypadku nieuruchomienia studiów na danej uczelni, nauczyciele, którzy się na nią zgłosili zostaną przekierowani do innej uczelni.  

 Uruchomienie studiów planowane jest w 2022 r. 

 Studia są bezpłatne dla uczestnika. Koszty ich organizacji ponosi Ministerstwo Edukacji i Nauki. W związku z tym, uprzejmie prosimy o przemyślane zgłoszenia, gdyż rezygnacje w trakcie trwania studiów niosą konsekwencje finansowe dla Ministerstwa.  

 Osoby zainteresowane uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia na studiai przekazanie go kierownictwu organizacji Polaków działającej na rzecz oświaty polskojęzycznej w Państwa kraju.  Organizacja przekaże Państwa zgłoszenia do właściwej placówki dyplomatycznej lub urzędu konsularnego.

 Na Państwa zgłoszenia czekamy do 21 listopada br. 

 W przypadku pytań, uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny + 48 22 34 74 612 lub na adres: Sekretariat.DWM@mein.gov.pl.