post-title Spotkanie z Laszlem Nagym

Spotkanie z Laszlem Nagym

Spotkanie z Laszlem Nagym

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Z inicjatywy Tomasza Bienkiewicza, prezesa Klubu Polskiego na Słowacji, 17 grudnia doszło do spotkania przedstawicieli słowackiej Polonii z Laszlem Nagym, pełnomocnikiem do spraw mniejszości narodowych w Kancelarii Rady Ministrów RS.

W rozmowach udział wzięli: Lydia Šramková, pracownik Kancelarii Rady Ministrów RS z sekcji mniejszości narodowych, Czesław Sobek, reprezentant polskiej mniejszości w Radzie do Spraw Mniejszości Narodowych w Kancelarii Rady Ministrów RS, i Małgorzata Wojcieszyńska, redaktor naczelna „Monitora Polonijnego“.

Głównym tematem spotkania był podział środków na działalność mniejszości narodowych w 2013 roku. Reprezentanci Polonii przedstawili działalność dwóch organizacji polonijnych na Słowacji: Klubu Polskiego i Stowarzyszenia „Polonus“ oraz działalność wydawniczą Klubu Polskiego, czyli miesięcznik „Monitor Polonijny“.

Wyjaśniali, że tak aktywna praca na rzecz polskiej mniejszości była możliwa w znacznej mierze dzięki wsparciu finansowemu słowackiego rządu, natomiast przewidywane okrojenie środków może tą działalnością zachwiać. Pełnomocnik poinformował obecnych, że w połowie stycznia przewidziane jest kolejne posiedzenie Rady do Spraw Mniejszości Narodowych, podczas której głosowaniu zostanie poddany kolejny projekt, dotyczący podziału środków finansowych na działalność wszystkich trzynastu mniejszości narodowych.

Wyraził też uznanie dla polskiej mniejszości za to, że organizacje polonijne współpracują ze sobą. Ponadto pochwalił wysoki poziom miesięcznika „Monitor Polonijny“. Przedstawiciele Klubu Polskiego zasygnalizowali też, że nie posiadają siedziby swojej organizacji. Czesław Sobek podziękował pełnomocnikowi za rozmowę i obietnicę ponownego rozpatrzenia projektu podziału środków.

Tego samego dnia prezes Bienkiewicz otrzymał list z sekretariatu szefa Kancelarii Rady Ministrów RS Igora Federiča, z którym starał się umówić na spotkanie w sprawie dofinansowania mniejszości. Z listu tego wynika, iż szef kancelarii Rady Ministrów RS zaakceptuje rezultat głosowania reprezentantów mniejszości, które odbędzie się podczas kolejnego posiedzenia Rady do Spraw Mniejszości Narodowych.

Małgorzata Wojcieszyńska

MP 1/2013