post-title Kto może zostać rezydentem na Słowacji?

Kto może zostać rezydentem na Słowacji?

Kto może zostać rezydentem na Słowacji?

Jeśli nasz rodak zdecyduje się pozostać na terenie Słowacji, może ubiegać się o pobyt na podstawie:

 • zatrudnienia
 • samodzielnego zarobkowania
 • posiadania dostatecznej ilość środków finansowych dla siebie i członków swojej rodziny (by nie być obciążeniem w słowackim systemie pomocy socjalnej) i posiadania ubezpieczenia zdrowotnego
 • pobierania nauki na Słowacji w szkole podstawowej, średniej czy wyższej
 • rokowania nadziei na uzyskanie pracy na Słowacji
 • bycia członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej, który spełnia warunki dotyczące pobytu w tym kraju.

 

Dokumenty potrzebne do rejestracji pobytu w RS:

 1. a) ważny dokument podróży lub ważny dokument potwierdzający tożsamość
 2. b) jeśli obcokrajowiec jest zatrudniony w RS– deklaracja o zatrudnieniu od pracodawcy lub umowa o pracę
 3. c) jeśli jest osobą samodzielnie zarabiającą w RS:

– dokument potwierdzający taki stan rzeczy (wypis z rejestru firm, wypis z rejestru handlowego)

 1. d) jeśli ma dostateczną ilość finansów dla siebie i członków swojej rodziny
 • dokument potwierdzający ten stan rzeczy (gotówka, czeki, karty kredytowe, wyciągi z kont, dokumenty poświadczające własność nieruchomości, dokument potwierdzający, że dana osoba pobiera emeryturę lub inny wiarygodny dokument)
 • dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne (na nazwisko obywatela UE, potwierdzający, że jest on ubezpieczony na terenie RS albo potwierdzenie o pokryciu kosztów leczenia na terenie RS)
 1. d) jeśli pobiera naukę na Słowacji:
 • dokument potwierdzający, że jest się uczniem lub studentem na Słowacji
 • potwierdzone notarialnie oświadczenie o dostatecznej ilości środków finansowych na pobytu w RS
 1. e) w przypadku, że rokuje nadzieje na zatrudnienie w RS: 
 • potwierdzone notarialnie oświadczenie o tym, że ustawicznie poszukuje pracy na terenie RS
 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego
 1. f) jeśli jest członkiem rodziny obywatela UE, który spełnia warunki dotyczące pobytu w tym kraju
 • dokument potwierdzający więzi rodzinne (wypis z urzędu stanu cywilnego, np. akt ślubu czy urodzenia)
 • albo
 • dokument potwierdzający, że z obywatelem UE jest w stałym związku (np. konkubent, konkubina, rejestrowane partnerstwo)
 • potwierdzenie meldunku obywatela UE, któremu towarzyszy albo przyłącza się do niego

Co trzeba dostarczyć, jeśli chcemy uzyskać dowód osobisty dla obcokrajowców:

 1. dwie fotografie o wymiarach 3 x 3,5 cm, przedstawiające aktualny wygląd
 2. dokument potwierdzający zamieszkanie w RS

Takim dokumentem może być:

 1. a) akt własności nieruchomości bądź wyciąg z urzędu katastralnego wydany na nazwisko obcokrajowca (nie starszy niż 90 dni),
 2. b) umowa o wynajmie z właścicielem czy używającym nieruchomość i wyciąg aktu własności albo inny dokument potwierdzający zasadność używania nieruchomości (np. dokument o przydzieleniu mieszkania)
 3. a) potwierdzenie o innym rodzaju zakwaterowania (hotel, dom młodzieży, hotel pracowniczy itp.) albo
 4. b) oświadczenie osoby fizycznej albo prawnej o udostępnieniu zakwaterowania obcokrajowcowi na terenie RS i wyciąg z aktu własności albo dokument uprawniający do używania nieruchomości

Uwaga! Od 1 grudnia 2014 roku opłat dokonuje się wykupując tzw. e-znaczki w automatach na komisariatach policji ds. obcokrajowców lub na poczcie. Jeśli ktoś posiada tradycyjne znaczki skarbowe, które swą ważność straciły 31 grudnia 2014 roku, może je zwrócić do 30 listopada 2015 roku w oddziałach Słowackiej Poczty.