post-title Spotkania władz Klubu Polskiego

Spotkania władz Klubu Polskiego

Spotkania władz Klubu Polskiego

 Z NASZEGO PODWÓRKA 

Po Kongresie Klubu Polskiego, który miał miejsce w maju bieżącego roku, nowe władze stowarzyszenia otrzymały zaproszenie na spotkanie z ambasadorem RP w RS Andrzejem Krawczykiem i kierownikiem Referatu Konsularnego, radcą ministrem Grzegorzem Nowackim. Spotkanie odbyło się 11 lipca. Klub Polski reprezentował jego prezes Tomasz Bienkiewicz wraz ze swoją zastępczynią Małgorzatą Wojcieszyńską.

Przedstawili oni plany działalności organizacji i jej priorytetowe zadania. Ambasador Krawczyk zachęcał Klub Polski do rozszerzenia działalności na kolejne regiony Słowacji, w których mieszkają jeszcze niezrzeszeni w nim Polacy.

Radca minister Grzegorz Nowacki podsumował natomiast wyniki ubiegłorocznego spisu powszechnego na Słowacji, podkreślając wagę publikowanych w prasie lokalnej ogłoszeń, skierowanych do mniejszości polskiej, które pomogły jej przedstawicielom w podjęciu decyzji, związanej z deklarowaniem w kwestionariuszach spisowych polskiego pochodzenia.

Tematem rozmów były też nowe sposoby finansowania stowarzyszeń polonijnych przez stronę polską, która w tym roku przesunęła środki na ich działalność z Senatu RP do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Władze Klubu poinformowały również o opóźnieniu przekazywanych środków finansowych ze strony słowackiej. Obie strony wyraziły nadzieję, że sytuacja się poprawi i organizacje polonijne wkrótce otrzymają potrzebne na działalność środki.

Tego samego dnia odbyło się spotkanie władz klubowych z dyrekcją Instytutu Polskiego w Bratysławie. Dyrektor Andrzej Jagodziński i jego zastępca Tomasz Grabiński przedstawili priorytetowe zadania polskiej instytucji kulturalnej na rok przyszły.

Obie strony za ważne uznały przedsięwzięcia organizowane wspólnie, zarówno te, które już się odbyły, jak i te, które dopiero są przygotowywane. Za najważniejsze uznano planowane imprezy kulturalne w Koszycach, bowiem miasto to w roku następnym będzie pełnić funkcję Europejskiej Stolicy Kultury.

MP 9/2012