post-title Kongres „Obywatel Senior”

Kongres „Obywatel Senior”

Kongres „Obywatel Senior”

„Obywatel Senior” – pod taką nazwą odbył się w dniach 17-19 września w Chorzowie kongres poświęcony osobom starszym. Niezwykle interesujący i potrzebny; poruszający tak ważkie zagadnienia, jak aktywizacja seniorów, problemy, z jakimi borykają się na co dzień, oraz pomoc w ich rozwiązywaniu.

We współczesnym kulcie młodości i seksualności, lansowanym przez media, ludzie starsi ze swymi potrzebami są marginalizowani. Utrwalane przez lata stereotypy są dla seniorów bezlitosne: w pokutujących wciąż wyobrażeniach to ludzie przesadnie pobożni, unikający jak ognia wszelkich nowości technicznych, nie mający żadnych zainteresowań, noszący bure, niemodne ubrania i koncentrujący się na problemach ze zdrowiem.


Kongres „Obywatel Senior”, zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Park Śląski oraz Parkową Akademię Wolontariatu pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, przypomniał o tym, jak dużą i ważną grupę wiekową tworzą ludzie starsi.

Podczas kongresowych dyskusji poruszono kwestie związane z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą wejście w wiek dojrzały; przede wszystkim mówiono o funkcjonowaniu ludzi starszych w różnych dziedzinach życia – od gospodarki do sportu). Uczestnicząc w kongresie, skorzystałem z okazji i poinformowałem zebranych o warunkami życia słowackiej Polonii, pomocy ze strony władz państwowych, w tym Ambasady RP w Bratysławie.

Z zaproszenia do Chorzowskiego Parku Śląskiego, w którym odbywał się kongres, skorzystało wielu eurodeputowanych, ministrów i posłów. Pojawili się również prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zbigniew Derdziuk oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz, która m.in. przedstawiła zakres swoich obowiązków.

„Ombudsman stoi na straży realizacji zasad równego traktowania, pomaga ofiarom dyskryminacji, analizuje, monitoruje i wspiera równe traktowanie wszystkich osób, prowadzi niezależne badania, opracowuje i wydaje sprawozdania dotyczące dyskryminacji, współdziała ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami w zakresie równego traktowania” – mówiła. Ponadto zadeklarowała przyjmowania wniosków i udzielanie pomocy również zagranicznym Polakom.

Pamiętajmy, że art. 32. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w pkt.1. mówi: „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne”, zaś w pkt. 2. dodaje: „Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”.

O pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich w obronie swoich praw naruszonych przez organy władzy publicznej może się zwrócić każdy obywatel.

Wniosek, kierowany do Rzecznika Praw Obywatelskich, jest prosty i nie podlega opłatom. Należy w nim podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, dokładnie opisać, czego dotyczy sprawa i dołączyć dokumenty (kopie lub odpisy).

Wniosek można przesłać pocztą, złożyć osobiście w Biurze RPO w formie pisemnej lub ustnej, lub przesłać na formularzu elektronicznym za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.gov.pl. Osoba występująca z wnioskiem może zastrzec swoje dane osobowe do wyłącznej wiadomości rzecznika, jeśli ich ujawnienie nie jest niezbędne dla wyjaśnienia sprawy.

Zbigniew M. Podleśny, Dubnica nad Wagiem

MP 11/2012